مدتیست جماعتِ ایرانی که دست به کپی کردنشان بسیار عالیست و در بسیاری از مسائل دست چینی ها و هندی ها را از پشت بسته اند، اقدام به ثبتِ نامِ فامیلیِ اینجانب با پسوندها و پیشوندهای مختلف کرده اند.

از همین جا اعلام می کنم که من -علیرضا گیتی گهر- (کیان) یک شخصیت حقیقی هستم و با هیچکدام از این شرکتها، کسب و کارها و یا نام های تجاری، هیچ ارتباطی ندارم و صرفا این استفاده از نام فامیلی خود را یک سوءاستفاده از نام خود به عنوان نامی می دانم که به سادگی قابل خطور کردن به ذهن عموم نیست.

گیتی گهر