سر و کارم دائم با اینترنت است و به ظاهر متخصص سئو محسوب می‌شوم. اینجا چیزهایی رو می‌نویسم که فکر می‌کنم مهم هستند.


پست‌های علیرضا گیتی گهر در

انتشارات گیتی گهر