اگر "آینه سیاه" هم، بازیِ مدیا باشد چه؟

اگر "آینه سیاه" هم، بازیِ مدیا باشد چه؟
تکنولوژی قرار است ما را ببلعد یا کمک کند تا خودمان فکر کنیم؟